Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Yasa/Genelgeler

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, KAMER tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Vakıf  amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verilere dair çalışanları, çalışan adaylarını, bağışçıları, ziyaretçileri, https://www.kamer.org.tr/ sitesini ziyaret eden kullanıcılar ile diğer üçüncü kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSU

KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı (KAMER)

Ali Emiri 3. Sok. Es-şal Apt. Kat:1 No: 1-2 Yenişehir/Diyarbakır

Telefon: 90 412 228 10 53

Fax: 90 412 224 23 19

E – mail: d.kamervakfi@gmail.com        info@kamer.org.tr

İrtibat Kişisi: Ayten Yakut Süngü

2.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

KAMER, kişisel verileri doğrudan çalışanların, çalışan adaylarının, bağışçıların, ziyaretçilerin, çevrimiçi ziyaretçilerin kendisinden, işitsel, elektronik ve/veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak Vakıf faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlar ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, KAMER tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasının sağlanması,
 • Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vakıf tarafından yürütülen faaliyetler ile ilgili sürekliliğin sağlanması, faaliyetlerin planlanması, denetimi ve/veya icrası,
 • Sosyal Sorumluluk projeleri ve Sivil Toplum kuruluşları ile yürütülen aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Vakfın ve ilgili kişilerin hukuki süreçlerinin yürütülmesi ve güvenliğinin sağlanması
 • Vakfın taraf olduğu sözleşmelerin kurulması ve ifası,
 • Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin devamlılığı amacıyla mal ve/veya hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Vakıf Finans ve Muhasebe işlerinin takibi

4.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;vakıf yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı internet sayfasından ulaşabileceğiniz KAMER Vakfı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Vakıf’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı (KAMER)